To nejdůležitějsí z volební valné hromady

08.02.2019 08:46

V pátek 1. 2. 2019 se konala valná hromada TJ Sokol Lipí. A protože se jednalo o valnou hromadu volební, byl připraven sál s nejméně 60 místy k sezení. Kolik nakonec dorazilo členů a hostů a jak dopadlo hlasování o rozšíření výboru a o nových oddílech, se dočtete níže.

Členská základna spolku čítá ke dni 1. 2. 2019 přesně 104 členů, na valné hromadě bylo včetně všech současných i navrhovaných funkcionářů přítomno celkem 57 členů, tedy nadpoloviční většina, což naplnilo všechny prognózy a značilo o vysoké důležitosti této volební valné hromady.

Nejprve došlo k přivítání opravdu početného osazenstva, ke schválení předloženého programu a k volbě členů volební komise.

Poté si vzal slovo Jaroslav Dolina, jeden z navrhovaných kandidátů do výkonného výboru, a ve svém projevu seznámil všechny s tím, co se událo během druhého pololetí minulého roku. Mluvil například o získání mnoha sponzorů, díky čemuž je výše finančních prostředků TJ Sokol Lipí k datu 31. 12. 2018 vyšší než na začátku roku 2018, a to i přes to, že byly na hřišti již započaty zvelebovací práce, jako např. umístění nových laviček pro diváky nebo dosazení střídaček. Dalším sponzorem se stane nová banka, ke které během následujících dní převedeme finanční prostředky klubu, čímž získáme i jejich další zhodnocení. Dále upozornil na dobře fungující webové stránky, které jsou aktualizovány nejméně jednou týdně. Zmínil i významnou akci uskutečněnou pro fotbalisty A-týmu s cílem co nejvíce posílit motivaci k lepší docházce a tvrdé práci, a to trénink vedený pod taktovkou Davida Lafaty, kterého se zúčastnilo přes 20 hráčů. Dotáhl se příchod řady nových posil, trenérem se stal Lukáš Kruťko. Dále uvedl, že klub již podal 2 žádosti o dotaci, u kterých se čeká na rozhodnutí orgánu poskytovatele o jejich schválení či zamítnutí.

Zároveň se stanovila výše členských příspěvků:

- aktivní hráči fotbalu - 1.000 Kč

- hráči a hráčky přípravky - 500 Kč

- funkcionáři, tj. členové výboru - 500 Kč

- volejbalisté, stolní tenisté a ostatní členové - 200 Kč

Následovala zpráva o činnosti hospodaření, kterou podal pan St. Kysela st. a zpráva revizní komise. Konkrétní čísla o finančním stavu spolku jsou k dispozici u předsedy. Revizní komise zkontrolovala doklady příslušného účetního období a potvrdila oprávnění příjmů a výdajů. Konstatovala, že nebyly shledány žádné závady. 

Dalšími důležitými body programu bylo schválení rozšíření výkonného výboru z 5 na 9 členů včetně konkrétních jmen a schválení založení dvou nových oddílů v rámci TJ Sokol Lipí - volejbalu a stolního tenisu, přičemž došlo i k bližšímu představení jejich činnosti svými zástupci, Terezou Novotnou za volejbal a Radkem Húskou za stolní tenis.

Dříve než se rozpoutala diskuze všech, jejíž podstatnou část tvořily výstavba a využitelnost osvětlení na hřišti v souvislosti s dosavadní docházkou hráčů na tréninky zimní přípravy a harmonogram a podmínky akcí konaných na hřišti, zhodnotili trenéři jednotlivých kategorií výkony a činnost svého družstva za podzimní část sezóny a vyslovili cíle a plány pro další rok.

Posledním bodem bylo usnesení valné hromady, z nějž nejdůležitější informací je ta o sestavení nového výboru. Nově zvolený výbor bude pracovat ve složení: Jaroslav Dolina, František Šturma, Bronislav Kamlach, Zdeněk Jinek, Jaroslav Jurka, Jaroslav Kočer ml., Lukáš Kruťko, Stanislav Kysela st. a Jan Růžička.

Po ukončení valné hromady proběhla volba funkcí statutárních zástupců výkonného výboru. Výsledky hlasování statutárních zástupců do nově zvoleného výboru byly následující:

První předložený návrh na obsazení byl schválen 8 členy, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel; žádný jiný protinávrh nebyl předložen.

Zvolení statutární zástupci:

Předseda spolku: Jaroslav Dolina

Tajemník spolku: František Šturma

Hospodář spolku: Bronislav Kamlach

Čestný předseda spolku, člen výboru: Stanislav Kysela st.

Člen výboru: Jaroslav Kočer ml.

Člen výboru: Jaroslav Jurka

Člen výboru: Zdeněk Jinek

Člen výboru: Lukáš Kruťko

Člen výboru: Jan Růžička

Na základě tohoto bylo vyjádřeno poděkování panu St. Kyselovi st. za jeho dlouholetou práci ve funkci předsedy spolku.

V následujících dnech přineseme rozhovor s nově zvoleným předsedou.


Zpět